Algemene voorwaarden Suzy Q | Joanna Melt

E-mail: info@suzyq.nl Website: www.studijo-melt.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Suzy Q | Joanna Haupert, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 67458955.
 2. Klant: degene met wie Suzy Q | Joanna Haupert een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Suzy Q | Joanna Haupert en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Suzy Q | Joanna Haupert.
 2. Suzy Q | Joanna Haupert en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Suzy Q | Joanna Haupert en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

 1. Suzy Q | Joanna Haupert hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Suzy Q | Joanna Haupert mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Suzy Q | Joanna Haupert en de Klant spreken voor een dienstverlening door Suzy Q | Joanna Haupert een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. Suzy Q | Joanna Haupert mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Suzy Q | Joanna Haupert moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Suzy Q | Joanna Haupert mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Suzy Q | Joanna Haupert zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Suzy Q | Joanna Haupert ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Suzy Q | Joanna Haupert mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet met een betaling achteraf (dienst) binnen 14 dagen na factuurdatum hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Suzy Q | Joanna Haupert hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Suzy Q | Joanna Haupert aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Suzy Q | Joanna Haupert mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. De Klant rekent (digitale) producten direct af.
 6. Suzy Q | Joanna Haupert mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 7. De Klant moet declaraties binnen 14 dagen  na factuurdatum aan Suzy Q | Joanna Haupert betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 8. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Suzy Q | Joanna Haupert de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 9. Suzy Q | Joanna Haupert mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Suzy Q | Joanna Haupert het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Suzy Q | Joanna Haupert maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Suzy Q | Joanna Haupert, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 2. het een digitaal direct downloadbaar product betreft
 3. het product is gebruikt
 4. het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 5. het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 6. het een spoedreparatie betreft
 7. de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 8. het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 9. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestellingzodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 10. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@suzyq.nl.
 11. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Suzy Q | Joanna Haupert, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 – Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 8 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Retentierecht 

 1. Suzy Q | Joanna Haupert kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Suzy Q | Joanna Haupert heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Suzy Q | Joanna Haupert .
 3. Suzy Q | Joanna Haupert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Suzy Q | Joanna Haupert te verrekenen met een vordering op Suzy Q | Joanna Haupert.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Suzy Q | Joanna Haupert blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Suzy Q | Joanna Haupert met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Suzy Q | Joanna Haupert gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Suzy Q | Joanna Haupert gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Suzy Q | Joanna Haupert van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Suzy Q | Joanna Haupert, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Suzy Q | Joanna Haupert zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Suzy Q | Joanna Haupert kan tegenwerpen.

Artikel 13 – Levertijd

 1. De levertijden van Suzy Q | Joanna Haupert zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Suzy Q | Joanna Haupert.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Suzy Q | Joanna Haupert later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Suzy Q | Joanna Haupert niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 14 – Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Suzy Q | Joanna Haupert niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Suzy Q | Joanna Haupert. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Suzy Q | Joanna Haupert niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 3. De Klant geeft op eerste verzoek van Suzy Q | Joanna Haupert de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Suzy Q | Joanna Haupert enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 3. De garantie geldt niet:- in het geval van normale slijtage- voor schade ontstaan door ongevallen- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Suzy Q | Joanna Haupert levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 19 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Suzy Q | Joanna Haupert voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Suzy Q | Joanna Haupert mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Suzy Q | Joanna Haupert op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Suzy Q | Joanna Haupert tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 20 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Suzy Q | Joanna Haupert.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Suzy Q | Joanna Haupert de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Suzy Q | Joanna Haupert redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Suzy Q | Joanna Haupert en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 

Artikel 22 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

 1. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 23 – Intellectueel eigendom

 1. Suzy Q | Joanna Haupert behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzy Q | Joanna Haupert aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Suzy Q | Joanna Haupert ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Suzy Q | Joanna Haupert waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Suzy Q | Joanna Haupert schade kan berokkenen.
 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
  2. die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 25 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Suzy Q | Joanna Haupert voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 
 6. Suzy Q | Joanna Haupert mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 26 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Suzy Q | Joanna Haupert tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Suzy Q | Joanna Haupert geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 27 – Klachten

 1. De Klant moet een door Suzy Q | Joanna Haupert geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Suzy Q | Joanna Haupert daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Suzy Q | Joanna Haupert hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Suzy Q | Joanna Haupert hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Suzy Q | Joanna Haupert andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 28 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Suzy Q | Joanna Haupert.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Suzy Q | Joanna Haupert ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 29 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Suzy Q | Joanna Haupert een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 30 – AansprakelijkheidSuzy Q | Joanna Haupert.

 1. Suzy Q | Joanna Haupert is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Suzy Q | Joanna Haupert aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Suzy Q | Joanna Haupert is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Suzy Q | Joanna Haupert aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 31 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Suzy Q | Joanna Haupert vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 32 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Suzy Q | Joanna Haupert toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Suzy Q | Joanna Haupert nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Suzy Q | Joanna Haupert in verzuim is. 
 3. Suzy Q | Joanna Haupert mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Suzy Q | Joanna Haupert kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 33 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Suzy Q | Joanna Haupert door de Klant niet aan Suzy Q | Joanna Haupert kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen- computer­virussen- stakingen- overheidsmaatregelen- vervoersproblemen- slechte weersomstandigheden- werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Suzy Q | Joanna Haupert 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Suzy Q | Joanna Haupert kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Suzy Q | Joanna Haupert de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Suzy Q | Joanna Haupert hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Suzy Q | Joanna Haupert hiervan voordeel heeft. 

Artikel 34 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 35 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Suzy Q | Joanna Haupert mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Suzy Q | Joanna Haupert altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Suzy Q | Joanna Haupert zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 36 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Suzy Q | Joanna Haupert aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Suzy Q | Joanna Haupert. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 37 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Suzy Q | Joanna Haupert bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 38 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Suzy Q | Joanna Haupert is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Suzy Q | Joanna Haupert, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 02 februari 2024.